Detecting Microsatellite Instability in Endometrial, Colon, and Stomach Cancers Using Targeted NGS

Ulyana Boyarskikh, Andrey Kechin, Evgeniy Khrapov, Mikhail Fedyanin, Grigory Raskin, Marina Mukhina, Elena Kravtsova, Aleksey Tsukanov, Sergey Achkasov and Maksim Filipenko

Cancers. 2023, October