Genetic and phenotypic characteristics of Russian patients with BRAF-mutatedcolorectal cancer

Anna LOGINOVA, Yuri SHELYGIN, Vitaly SHUBIN, Sergey ACHKASOV, Alexey PONOMARENKO, Dmitry SHAKHMATOV,
Sergey SKRIDLEVSKIY, Yuri VAGANOV, Vladimir KASHNIKOV, Alexey TSUKANOV

Neoplasma. April, 2021