Ethnicity‑specific BRCA1, BRCA2, PALB2, and ATM pathogenic allelesin breast and ovarian cancer patients from the North Caucasus

Anna P. Sokolenko, · Elvina Kh. Bakaeva, · Aigul R. Venina, · Ekaterina Sh. Kuligina, ·Alexandr A. Romanko, · Svetlana N. Aleksakhina, · Yana V. Belysheva, · Evgeniya V. Belogubova, ·Ilya A. Stepanov, · Olga A. Zaitseva, · Olga S. Yatsuk, · Alexandr V. Togo, · Zaur M. Khamgokov, ·Azinat O. Kadyrova, · Albert Sh. Pirmagomedov, · Marina B. Bolieva, · Alexandr A. Epkhiev, · Aslan K. Tsutsaev, ·Madina D. Chakhieva, · Khalimat M. Khabrieva, · Idris M. Khabriev, · Mirza A. Murachuev, · Bella N. Buttaeva, ·Liliya S. Baboshkina, · Fatima I. Bayramkulova, · Islam R. Katchiev, · Lina Kh. Alieva, · Grigory A. Raskin, ·Sergey V. Orlov, · Zarema K. Khachmamuk, · Karine R. Levonyan, · Dariya M. Gichko, · Dmitriy V. Kirtbaya, ·Alexey M. Degtyariov, · Luisa V. Sultanova, · Hedi S. Musayeva, · Alexey M. Belyaev, · Evgeny N. Imyanitov

Breast Cancer Research and Treatment. 2023, September